راهنمای تهیه طرح کسب و کار برای گل فروشی ها

رای داشتن برنامه ریزی مناسب و تحلیل از بازار گل در ایران می توان Business plan یا طرح مناسبی از این کسب وکار را تدوین کرد که در ادامه به بخش های مهمی از Business plan فروشگاه های عرضه کننده گل اشاره خواهد شد.

ادامه